ที่ให้บริการทางด้านกฎหมายและทางธุรกิจ รวมทั้งให้แนะนำและให้คำปรึกษาในด้านคดีความแพ่ง คดีความอาญา แก้ไขปัญหาข้อพิพาท และการทำธุรกรรมด้านต่างๆให้แก่ลูกความที่ใช้บริการทางสำนักงาน ทั้งนี้สำนักงานได้ให้คำแนะนำและปรึกษาคดีแก่ลูกความ ทั้งที่เป็นนิติบุคคล บริษัท หรือลูกความในกิจการส่วนตัว ที่ประสบปัญหาหรือ มีข้อสงสัยในทางกฎหมาย สำนักงานได้ทราบและเข้าใจดีว่าลูกความต้องการที่จะได้รับการบริการที่ดี ฉะนั้นทางสำนักงานจะรักษาผลประโยชน์ของท่านและให้คำปรึกษาอย่างดีที่สุด เพื่อนำไปสู่เป้าหมายที่ได้กำหนด โดยที่สำนักงานจะให้บริการทางด้านกฎหมายแก่ลูกความทุกท่านด้วย ความซื่อสัตย์ สุจริต และรักษาจรรยาบรรณวิชาชีพ ทางสำนักงานขอบคุณอย่างยิ่งสำหรับทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจที่มอบหมายให้ทางสำนักงานเป็นส่วนหนึ่งของท่าน

 • รับปรึกษาปัญหากฎหมาย
 • รับปรึกษาอรรถคดีความ
 • คดีความแพ่ง
 • คดีความอาญา
 • คดีปกครอง
 • คดีฟ้องหย่า ค่าเลี้ยงดูบุตร
 • เป็นตัวแทนในการเจรจา ไกล่เกลี่ย
 • สืบทรัพย์ บังคับคดี
 • แก้ไขปัญหาข้อพิพาท
 • รับซื้อ ขายฝาก สังหาริมทรัพย์และอสังหาริมทรัพย์
 • ฯลฯ
© 2015 svglawandbusiness.com All Rights Reserved.